Procedura odbiór dzieci

PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
Z
PRZEDSZKOLA

PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, OBECNOŚĆ DZIECI.

1. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy przyprowadzają i odbierają dzieci
z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) wprowadzają dziecko do przedszkola i towarzyszą
w drodze do szatni, w której znajduje się szafka dziecka. Odprowadzają dziecko przekazując pracownikowi przedszkola lub bezpośrednio do sali nauczycielowi.

3. Niedopuszczalne jest odprowadzenie dziecka pod bramę lub drzwi przedszkola.

4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
do przedszkola.
Dzieci np. przeziębione, kaszlące, zakatarzone nie mogą przebywać  
w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
W żywieniu dzieci - alergie pokarmowe będą przestrzegane w przypadku,
gdy będą potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

6. Rodzice winni dbać o zgłoszenie nieobecności dziecka, usprawiedliwienie jej. Dotyczy to w szczególności dzieci odbywających przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, tu winno być usprawiedliwienie na piśmie od rodzica lub lekarza. W licznych nieobecnościach dziecka, podejrzeniu zaniedbań realizacji obowiązku przedszkolnego nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia tylko od lekarza.

7. Rodzice winni dbać o podawanie zmian numerów telefonów do bieżącego kontaktu.

telefon.jpg

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów). Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za odbieranie dziecka rodzice (prawni opiekunowie) osobiście przekazują wychowawcom grup, na początku każdego roku szkolnego.

2. Upoważnienia mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
z przedszkola, fakt taki należy zgłosić najpóźniej rano nauczycielowi grupy
i przekazać upoważnienie (w formie pisemnej z wpisaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej). Osoba ta winna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość.

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.

6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. (np. upojenie alkoholowe, agresywne bądź niepokojące zachowanie). Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica (opiekuna prawnego dziecka) lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania dziecka był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

9. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

10. Z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce pół godziny.

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia rodzica, wskazanego opiekuna do placówki.

6. Za właściwe przestrzeganie zasad odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciel.