Roczny plan pracy przedszkola 2019/2020

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA  2019/2020

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY/ UDZIAŁ

Rozpoznanie możliwości, poziomu rozwoju dzieci celem jednokierunkowości oddziaływań domu i p-la

1.Obserwacja dzieci -założenie kart obserwacji dziecka.

3. Oddziaływanie na rodziców poprzez:

- zajęcia otwarte

-konsultacje rodziców z nauczycielami

-pedagogizacja: artykuły na macie i stronie internetowej, udostępnianie literatury z biblioteczki przedszkolnej

Wrzesień

 

cały rok

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

wicedyrektor

nauczyciele

 

 

Troska o rozwój dziecka

-wspomaganie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

1.Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy, wykorzystanie technik komputerowych i sprzętu: laptop, projektor

2.Wzbogacanie zasobów: zabawek, gier, pomocy dydaktycznych

3.Tworzenie w salach kącików zainteresowań

4.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: obserwacje, diagnozy dzieci, opracowanie planów działań wspierających, wspomaganie, ocena skuteczności, współpraca z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

-Badania logopedyczne przesiewowe i organizacja pomocy logopedycznej, kierowanie do poradni
5. Przekazywanie informacji o postępach dzieci, gotowości szkolnej 5*, 6 latków.

4.Rozwijanie zainteresowań - tworzenie warunków do rozwoju dziecka w różnych kierunkach: udział w konkursach, zawodach, teatrzyki, audycje muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi

5. Idę do szkoły -Kształtowanie przyjaznego nastawienia przedszkolaków do szkoły ? spotkania rówieśnicze w przedszkolu i SP, udział w zajęciach otwartych, śledzenie losu absolwentów.

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień/ październik

 

 

do 30.04.2020

 

 

cały rok

 

 

nauczyciele

 

RR

 

 

nauczyciele, rodzice,

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

Stwarzanie okazji do komunikowania się z rodzicami

Zapewnienie rodzicom:

 - dostępu do dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania przedszkola, możliwości działania w RR, możliwości planowania i decydowania w istotnych zadaniach p-la

-udziału w uroczystościach grupy, p-la i zajęciach otwartych, zebraniach i konsultacjach z nauczycielem, dyrektorem wg potrzeb

-współdziałania i pomocy w przyjaznej adaptacji dzieci wg indywidualnych potrzeb - realizacja Programu adaptacji dla nowych dzieci zapisywanych do p-la ? udział w teatrzykach, koncertach, imprezach, zabawy w ogrodzie  

 

 

cały rok

 

wg kal. imprez             i potrzeb

cały rok

od września      do sierpnia

 

 

 

nauczyciele, rodzice

 

 

 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola

1. Organizacja imprez: TV kablowa, zdjęcia i wystawy

2. Dążenie do jak najlepszych efektów kształcenia

3. Aktywizowanie rodziców w podnoszenie jakości pracy p-la, zmiany estetyczne (udział w zajęciach, planowaniu życia grupy i
p-la, wykorzystanie ich pomysłów, prace na rzecz p-la)

4. Promocja działań nauczycieli na stronie internetowej

5. Współpraca ze środowiskiem

 

 

cały rok

 

 

 

 

Nauczyciele,

pracownicy przedszkola, rodzice

 

 

Kształtowanie właściwych postaw moralno -społecznych

 

 

1. Wdrażanie Praw Dziecka, wyrabianie zasad kulturalnego zachowywania się wobec dorosłych i rówieśników

- ustalanie, realizacja kodeksu przedszkolaka wykorzystanie zakupionych: Bajek wychowawczych i wg własnych pomysłów

2. Stwarzanie dzieciom warunków i okazji do nabywania doświadczeń, wyrabianie samodzielności w dyżurach, pomocy i drobnych pracach na rzecz grupy, p-la.

 

cały rok

 

nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice

 

Troska o zdrowie dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie dzieci z budynkiem przedszkolnym, drogami ewakuacji oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w budynku i w ogrodzie.

2. Dbanie o właściwy stan sanitarny placówki.

3. Stwarzanie okazji do samorzutnych zabaw ruchowych, gier w sali i ogrodzie, spacery i wycieczki

4. Realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych:

 -edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh ? profilaktyka stomatologiczna

- edukacja zdrowotna i ekologiczna: Czyste powietrze wokół nas

5. Rozwój fizyczny - mierzenie dzieci i dostosowania rozmiaru krzesełek, stolików do wzrostu dzieci

6. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w szczególności zapobiegających nadwadze we współpracy z rodzicami.

 

 

 

cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

wrzesień/ październik

 

 

 

 

 

Nauczyciele

pracownicy przedszkola

 

 

 

 

 

Uroczystości przedszkolne, grupowe

Organizacja Uroczystości:

1. Dzień przedszkolaka

2. Święto Pluszowego Misia - w grupach

3. Jarmark Bożonarodzeniowy

4. Mikołajki: paczki i zabawy

5. Spotkania świąteczne, wigilijne w grupach

6. Dzień Babci i Dziadka

7. Bal Karnawałowy

8. Powitanie Wiosny

9. Święto Ziemi

10. Dzień Rodziny - spotkania w grupach 

11. Dzień dziecka na sportowo - Spartakiada

12. Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego - idę do szkoły

 

Wrzesień

październik

grudzień

grudzień

styczeń

styczeń/luty

marzec

kwiecień

maj/czerwiec

maj/czerwiec

czerwiec

 

 

 

Nauczyciele,

pracownicy przedszkola, rodzice

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

1.Udział w konkursach, zajęciach,: plastycznych, muzycznych lub teatralnych wg indywidualnych predyspozycji dzieci

2.Rozwijanie zainteresowań sportowych, informacje o sportowych imprezach w szczególności lokalnych: zawody kolarskie, biegowe; propagowanie i zachęcanie do udziału)

4.Kontakt dzieci z warsztatem aktorskim: teatrzyki  w p-lu 1 x 2 m-ce

5. Kontakt dzieci z profesjonalną muzyką, instrumentami: koncerty muzyczne Filharmonia J.Góra1 x 2 m-ce

6. Wycieczki edukacyjne, wyjazdowe autokarowe- realizacja podstawy programowej, wzbogacanie przeżyć i doświadczeń poznawczych

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

Nauczyciele